Utdannelse for demokrati: Karakterdannelse, medborgerskap og livsmestring

Målgruppe

Skoleledere, skoleeiere, lærere, lærerutdannere og andre med interesse for utdanningsfeltet. Skoler oppfordres til å delta med både ledelse og lærere/tillitsvalgte.

Hvorfor dette temaet nå?

Norske elever gjør det jevnt over bra i sentrale skolefag når vi sammenligner oss med andre land i OECD-området. Det har vært stort fokus på grunnleggende ferdigheter og kjernefagene i lang tid, og det har vært nødvendig. Mange mener samtidig at formålsparagrafen og den generelle delen av læreplanen har fått for lite oppmerksomhet, selv om mange kommuner og skoler også jobber godt med disse sidene av læreplanen.

I forlengelsen av Ludvigsen-utvalget sine rapporter har vi i Stortingsmelding 28 fått tydelige signaler om at formålsparagrafen og den generelle delen av læreplanen skal tydeliggjøres når Kunnskapsløftet nå skal fornyes. I formålsparagrafen kan vi blant annet lese at:

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistra liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.»

I Stortingsmelding 28 står det videre at:

«…opplæringen skal gi den enkelte elev, lærling og lærerkandidat de beste forutsetninger for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning både i nære mellommenneskelige relasjoner og i samfunnet.» (s. 6)

«…den  nye (generelle) delen skal tydeliggjøre skolens helhetlige ansvar for utvikling av elevenes sosiale kompetanse.» (s. 25)

Det er også verd å merke seg at departementet som et ledd i fagfornyelsen vil prioritere de tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring, samt bærekraftig utvikling (St.meld. 28 s. 39). Alle disse emnene fordrer et fokus på kompetanser som går ut over den rene fagkunnskapen.

Seminaret med Avis Glaze vil fokusere på hvordan vi kan jobbe systematisk og strukturert med demokratiforståelse, medborgerskap, karakterbygging og livsmestring i skolen. Deltakerne vil få konkrete forslag til hvordan de kan jobbe med disse temaene på en måte som involverer alle partene i skolen, og som gjør verdiene levende i skolehverdagen.

HVOR OG NÅR?

Norge:
Registrering kl. 08.00 – 09.00
Seminar kl. 09.00 – 15.30

________________

Danmark:
Registrering kl. 09.00 – 10.00
Seminar kl. 10.00 – 16.00

I Danmark har der i de seneste mange år været en støt stigning i fokus på fag og faglig progression. Dette er bl.a. udtrykt ved de bindende læringsmål og den læringsmålstyrede undervisning. Der har været bekymring for, at det stærke faglige fokus har været for styrende, og de bindende læringsmål påtænkes da også reduceret. I Danmark er dannelse en væsentlig del af vores skole- og undervisningstradition, hvor kreativitet, kritisk tænkning, personlig dannelse, trivsel, demokrati og samarbejde har været er tydelige værdier. Netop integrationen af faglig læring og dannelse har været folkeskolens varemærke.

Seminaret med Avis Glaze vil fokusere på, hvordan vi kan arbejde systematisk og struktureret med integrationen af dannelse og læring. Deltagerne vil få konkret forslag til hvordan de kan arbejde konkret med dette på en måde, som involverer alle parter i skolen, og som gør værdierne levende og relevante i skolehverdagen.

Arrangører:

Om Avis Glaze

Avis Glaze er en av Canadas mest profilerte skoleutviklere. Som Ontarios første «Chief Student Achievement Officer» og som leder og grunnlegger av «The Literacy and Numeracy Secretariat» var hun sentral i arbeidet med å bedre elevresultater og redusere frafall ved skolene i Ontario. Avis Glaze er svært opptatt av at vi utdanner hele mennesket, og alle distriktene i Ontario har derfor jobbet med kartakterbygging som del av sin utviklingsstrategi.

«We must teach both the hearts and the minds of our students»

Avis Glaze

Glaze mener at en av årsakene til den positive utviklingen i regioen har vært at alle distrikter og skoler i tillegg til å ha et sterkt faglig fokus, også engasjerte seg i arbeid med utvikling av felles verdier og personlige karkatertrekk som empati, respekt, utholdenhet og flere slike grunnleggende trekk hos elevene. Alle partene i skolen og lokalsamfunnet ble trukket med i dette arbeidet, og det ble et viktig bidrag til å skape trygge og rolige læringsmiljøer.

Avis Glaze er en inspirerende foreleser! Hun har mottatt mer enn tretti utmerkelser for sine bidrag til utdanningssektoren. For mer informasjon om henne, se hennes hjemmeside: http://www.avisglaze.ca/

Pris – Norge

 • Til og med 10. juni 2017
 • Medlemmer av Skolelederforbundet: NOK 1.900,-
 • Ikke-medlemmer: NOK 2.300,-
 • Fra og med 11. juni 2017
 • Medlemmer av Skolelederforbundet: NOK 2.300,-
 • Ikke-medlemmer: 2.800,-

Pris – København

 • Til og med 19. juli 2017
 • Medlemmer av Skolelederforbundet: DKR. 1.800,-
 • Ikke-medlemmer: DKR. 2.200,-
 • Fra og med 19. juli 2017
 • Medlemmer av Skolelederforbundet: DKR. 2.200,-
 • Ikke-medlemmer: DKR. 2.700,-

Ved avmelding inntil 3 uker før arrangementet refunderes seminaravgiften minus NOK 500,-. Dersom man ønsker å sende en annen i sitt sted, kan dette gjøres kostnadsfritt mot skriftlig beskjed til imtec@imtec.org

GRUPPEPÅMELDING

For grupper på minimum 10 personer gis kvantumsrabatt NOK 1.900 / DKK 1.800 pr. person, uavhengig av medlemskap i Skolelederforbundet/Skolelederforeningen.  Ønskes reservasjon for større grupper må dette avtales særskilt.

Skjema for gruppepåmelding og informasjon om deltakelse av store grupper  fås ved henvendelse til imtec@imtec.org