Det største prosjektet IMTEC har hatt i offentlig sektor er «Modellkommuneprosjektet». Det er et oppdrag som IMTEC har hatt for Fagforbundet (FF), og som handler om omstilling og utvikling av offentlig sektor etter modellkommunemetodikken. Det startet i 1997 og ble avsluttet i 2015.

MKM vokste fram som et ønske om å gjøre de ansatte i offentlig sektor til aktive aktører i omstillings- og utviklingsarbeid. Norsk Kommuneforbund (NKF) tok initiativet. I dag er NKF en del av Fagforbundet, og det er denne organisasjonen som står som idebærer. De har en klar ideologisk begrunnelse og hevder at befolkningen er best tjent med at offentlige tjenesteytere tilbyr sentrale velferdsgoder. Samtidig erkjenner de at skal offentlige tjenester ha legitimitet i befolkningen og tilbudene gi den nødvendige brukertilfredshet, må det være vilje og evne til å omstille og utvikle dem. Det er ikke nok at de er offentlige. Utvikling og omstilling etter modellkommunemetodikken er et ønske om å dokumentere at offentlig ansatte kan være aktive omstillere når forholdene legges til rette. Slik blir også MKM et alternativ til konkurranseutsetting og privatisering.

Den første modellkommunen kom i gang i 1997. Fagforbundets leder Jan Davidsen skrev i forkant av oppstart om verdigrunnlaget for initiativet:

”…Vi ønsker at kommunene skal få tilført ny kompetanse og få videreutviklet den kompetansen de allerede er i besittelse av, slik at kommunene og de ansatte selv blir i stand til å møte behovene for endringer og takle nødvendige omstillinger innenfor egne trygge og rasjonelle rammer.

Norsk Kommuneforbund ønsker derfor at omstillingsarbeidet skal drives på kommunens egne premisser. Vi ønsker en god kommune preget av kvalitet og effektive løsninger, med trygge arbeidsplasser, hvor en positiv fleksibilitet etterstrebes. Vi ønsker omstillingsprosesser som utvikles nedenfra og opp, hvor deltakelsen fra partene er maksimal, og en prosess som alle skal få et eierforhold til. Samtidig som vi ønsker å sikre en bred forankring for endringsarbeidet blant arbeidstakerne, er det av avgjørende betydning at prosessen har en solid forankring i kommunens sentrale ledelse.”

(Jan Davidsen, 1997)

IMTEC har hatt en aktiv faglig rolle i utviklingen av MKM, og har som fagmiljø stått som «faddere» for arbeidet. Det er Fagforbundet som «eier» metodikken og som samarbeider med de interesserte kommunene om gjennomføringen. IMTEC var hyret inn som faglig støttespiller til modellkommunene.

På Fagforbundets hjemmeside finner du mer om Modellkommunemetodikken under denne lenken: http://www.fagforbundet.no/omstilling/. Under menypunktet «Modellkomunemetodikken» ligger bl.a. brosjyren «Kvalitet i hverdagen» av Knut Stranden og Kristen Dalby (IMTEC) i samarbeid med Fagforbundet, boka «Modellkommunemetodikk. Kommunale omstillinger med ansatte som motorer og brukere som medspillere» (Knut Stranden og Kristen Dalby, IMTEC), utdrag fra samme bok – «Excerpts from the Model Municipality book», og dokumentet «Model Municipality Methodology».

Følgende dokumenter og rapporter beskriver også metodikken: