«Atlantic Rim Collaboration»

The Atlantic Rim Collaboratory” – ARC er et offentlig/privat samarbeid, initiert av professor i pedagogikk, Andrew Hargreaves ved Boston College Professor of Education, i partnerskap med Yngve Lindvig, forsknings- og utviklingsleder  ved Conexus Norge, Tore Skandsen, direktør i Stiftelsen IMTEC, og Islands minister for utdanning og kultur, Illugi Gunnarsson.
ARC  har som mål å utforske og medvirke til likhet, fremragende dyktighet, inkludering, demokrati og menneskerettigheter for alle elever.

Les mer om ARC her

Nettverk Nordmøre

“På lag for fremtiden”

Nettverket har startet opp et toåring lederutviklingsprogram for skoleledere. Her deltar hele skolens ledelse.
Programmet ledes av IMTEC, som tilbyr en god kombinasjon av teori og praktisk ledertrening.
I tillegg er det enkelte kommuner, som Sunndal, som kjører egne lederutviklingsprogram

En satsning fra 2017 – 2020

Les mer her

NORDISK SKOLEEIERKONFERANSE

IMTECs skoleeierkonferanse er et samarbeid på KS-nivå i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Formålet er å etablere nordiske nettverk for utvikling i barnehage og skole på kommunalt ledernivå. Konferansen arrangeres årlig og på omgang i de nordiske lands hovedsteder. Konferansene er arenaer for deling- utvikling og nettversbygging i nordiske kontekster. Konferansene legger stor vekt på deltagernes evne og vilje til utvikling- og til å foredle og dele god praksis. IMTEC administrerer en egen skrivegruppe som produserer dokumentasjon i form av rapporter og artikler som skal støtte opp under konferansens utviklingsformål.   Les mer her

NASJONAL STYREUTDANNING

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr konsortiet LØST lederopplæring for styrere og assisterende styrere i barnehager. Studiet tilbys av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet og Stiftelsen IMTEC.

I dette studiet skal du som styrer tilegne deg kritisk innsikt i egen lederrolle og praksis, samt kompetanse til å utvikle barnehagen. I vår utdanningsprofil legger vi vekt på generell forskning og teori om organisasjon og ledelse, samt det spesielle ved å være leder i barnehage.

Søknadsfrist 1. mars 2018

Les mer her

DEN GODE SKOLEEIER

Mange mener mye om skolen. Det kan nok noen ganger oppleves problematisk for skolefolk, men egentlig skal de være glad for at det er slik. Det betyr at skole oppleves som viktig. Tilnærmingen til skole kan variere. De fleste av oss ser på skolen fra et individnivå, det vil si som det enkelte barns læring. Kvalitet i skolen blir da den enkelte elevs mulighet til å lære mest mulig i de enkelte fag. Kvalitetsbegrepet kan utvides til å omfatte ikke bare faglig læring, men den enkeltes personlige og sosiale utvikling.

Les mer her…

KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGEN

Målet med å drive kvalitetsutvikling i barnehagen er å sikre sammenheng og kvalitet på arbeidet i barnehagesektoren (samhandling vertikalt mellom de ulike nivåene, og horisontalt mellom ulike eiere og enheter). Målet er også å styrke forutsetningene for kontinuerlig utviklingsarbeid i barnehagesektoren. Utfordringen er å styrke relasjonene mellom nivåene ved å forbedre sammenhengen mellom overordnet nivå og tilretteleggende nivå og utøvende nivå.

Les mer her…

IMTECs INTERNASJONALE ENGASJEMENT

Siden er under oppbygging.