Entusiasme for endring i barnehagenBarnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til skolen, og stadig flere barn under to år har plass i barnehagen. Barnehagen har formelt blitt en del av Kunnskapsdepartementet og dermed en del av et helhetlig utdanningsløp. Dette stiller nye krav til barnehagen som organisasjon.

Denne boken tar sikte på å hjelpe barnehagene til å delta aktivt i de pågående endringsprosessene, slik at personalet kan være delaktige i endringene. Den kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk. Rådene og eksemplene som benyttes kommer delvis fra relevant forskning, men mye er også basert på erfaringer fra utviklingsarbeid i barnehager.

Styrere og andre som er i gang med eller som har lyst til å bidra i endringsarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen vil ha stor nytte av denne boken. Den er også aktuell som pensumlitteratur i ulike utdanninger som fokuserer på barnehageledelse, for eksempel styrerutdanningen.

ISBN: 978-82-05-42557-6

OM FORFATTERNE:

Vibeke Mostad har vært ansatt som seniorkonsulent i Stiftelsen IMTEC siden 2007. Hun har hovedfag innen kunstfag og flerkulturell kommunikasjon og har dessuten hatt lengre studieopphold innen barnehageutvikling og organisasjonslære i Italia og Danmark. De siste årene som lektor var hun knyttet til førskolelærerutdanningen.

Tore Skandsen er direktør i Stiftelsen IMTEC, der han har vært tilknyttet siden 1999. Han har tidligere arbeidet som lærer ved Statens Utdanningskontor i Hedmark. Han arbeider mest med skole- og organisasjonsutvikling.

Jarl Inge Wærness er analytiker i Conexus/Læringslaben og er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han arbeider særlig med kartlegging og vurdering, ledelse, analyse av lærings- og arbeidsmiljø og kvalitetsvurdering. Han er også en mye brukt kursholder.

Yngve Lindvig er FoU-direktør i Conexus/Læringslaben og er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han arbeider med analyse av informasjon, evalueringer, endringsledelse og utvikling av systemer for læring og forbedring.