partssamarbeid-bokomslagHva kreves for å utvikle ny praksis i kommunale virksomheter? Hva skal til for å involvere ansatte og innbyggere? Hvordan motivere til innsats gjennom partssamarbeid?

I praktisk utviklingsarbeid finnes det flere veier å gå. Her drøftes noen måter å arbeide med utvikling og omstilling på, illustrert med eksempler og øvelser. Målet er å vise hvordan man stimulerer til kreativitet, mobiliserer til innsats og involverer ansatte og innbyggere.

Her presenteres begrepet modellkommunemetodikk, en endringsstrategi der deltakelse og involvering står sentralt. Boka henvender seg til folk som jobber med utvikling og omstilling  det offentlige og til tillitsapparatet og ansatte i kommunal sektor.

Utdrag fra boka (Norsk Kommuneforbund har senere byttet navn til Fagforbundet):

“Norsk Kommuneforbund har gjort omstillingsarbeid til et hovedsatsingsområde. Vi har valgt dette fordi behovene for omstilling og utvikling øker i takt med nye organisasjonsformer, nye arbeidsoppgaver og nye behov for kommunale tjenester til innbyggerne. Kommunene er selve bærebjelken i velferdssamfunnet vårt, og som organisasjon har NKF et visjonært ønske om å utvikle kommunene til å bli enda bedre tjenesteytere. Ingen andre enn kommunene selv og de ansatte vil være bedre egnet til å kunne gjøre denne utviklingsjobben. Skal vi kunne forbedre oss, kunne tilby flere tjenester og utnytte såvel de personalmessige som økonomiske ressurser og rammer best mulig, må vi drive et kontinuerlig omstillings- og utviklingsarbeid. … Vi ønsker derfor at kommunene skal få tilført ny kompetanse og videreutviklet den kompetanse de allerede er i besittelse av, slik at kommunene og de ansatte selv blir i stand til å møte behovene for endringer og takle nødvendige omstillinger innenfor egne trygge og rasjonelle rammer.”

(Jan Davidsen, den gang NKFs leder)

Knut Stranden er cand.polit. Han har vært ansatt i IMTEC som seniorrådgiver, og har lang erfaring med omstillings- og utviklingsarbeid i offentlig sektor. Han har også vært styreleder i Stiftelsen IMTEC.

Boka er utgitt av Res Publica (ISBN: 9788282260305) og kan kjøpes gjennom deres nettbokhandel